Rocznik 1972. Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej o specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Po zakończeniu studiów w 1997 r. został zatrudniony w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej w Gliwicach na stanowisku asystenta. W roku 2004 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, za którą w następnym roku uzyskał wyróżnienie Ministra Infrastruktury. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z wyróżnieniem. We wrześniu 2020 r. uzyskał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Od roku 2004 do chwili obecnej jest zatrudniony w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej. Od 2017 r. pełni funkcję Kierownika Katedry. W trakcie ponad dwudziestu pięciu lat pracy na Uczelni prowadził zajęcia dydaktyczne, badania naukowe oraz wykonywał opracowania inżynierskie o charakterze ekspertyzowym. Był również zaangażowany w różnego rodzaju działalność organizacyjną i społeczną.
Działalność dydaktyczna obejmuje ćwiczenia projektowe, seminaria i wykłady praktycznie ze wszystkich działów budownictwa betonowego, konstrukcji murowych, konstrukcji drewnianych, diagnostyki konstrukcji i podstaw projektowania konstrukcji. Łukasz Drobiec był promotorem ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich. Trzy spośród prac prowadzonych pod jego kierunkiem uzyskały nagrody I i II stopnia w konkursie im. Prof. Brzozowskiego Oddziału PZITB w Gliwicach na najlepszą pracę dyplomową. Kolejne dwie prace dyplomowe uzyskały nagrodę Stowarzyszenia Producentów Betonów.
Prace naukowe obejmowały laboratoryjne badania doświadczalne dużych modeli elementów murowych i żelbetowych, często w skali naturalnej, poddanych złożonemu stanowi obciążenia oraz numeryczne analizy konstrukcji z wykorzystaniem oprogramowania bazującego na MES. Badane elementy ścian składały się z elementów drobnowymiarowych różnego typu, łączonych odmiennymi spoinami – zbrojonymi lub bez zbrojenia. Badania konstrukcji żelbetowych obejmowały analizy belek z otworami i belek podciętych oraz strefy podporowej ustrojów płytowo-słupowych. Zajmuje się również naprawą i renowacją zabytków.
Autor lub współautor ponad 390 publikacji naukowych i naukowo-technicznych, w tym 22 książek i monografii. Wśród publikacji zwartych wymieć należy przede wszystkim współautorstwo książki „Diagnostyka Konstrukcji Żelbetowych” tom 1, wydanej przez PWN, Warszawa, 2010 oraz monografii „Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych” (tom I, II, III) wydanej przez PWN w 2013 r., 2014 i 2017 r. Jest również autorem trójtomowej monografii „Renowacje konstrukcji obiektów zabytkowych. Systematyka – uszkodzenia – naprawy”, wydanej przez Archmedia w 2018, 2019 i 2022 r.
Indeks Hirscha na WOS – 8, na Scopus – 7, na Researchgate – 10, na Gogle Scholar – 16.
W okresie 04.2005 – 06.2005 r. w ramach programu Restoration and Protection of City Environment in Industrial Regions MTKD-CT-2004-509775 odbył staż w Dresden University of Technology, Faculty of Architecture, Chair for Planning of Load Bearing Structures. Kolejny staż w okresie 12.2006 – 02.2007 r. odbył w Universidade Da Beira Interior, Covilha w Portugalii. Staże te zaowocowały międzynarodową współpracą, której efektem są liczne publikacje w zagranicznych czasopismach i na międzynarodowych konferencjach.
W ramach działalności inżynierskiej brał udział w sporządzaniu ponad 3000 prac typu ekspertyzowego i projektowego. Tematem prac były obiekty budownictwa ogólnego i przemysłowego, obiekty zabytkowe oraz obiekty sportowe. Analizował przyczyny powstania wielu katastrof budowlanych. W maju 2023 r. został powołany przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w skald zespołu ds. badania zagrożeń w budownictwie.
Członek Komitetu Nauki PZITB, gliwickiego oddziału PZITB i International Masonry Society. Działa w KT 233 i KT 252 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od 2015 r. Przewodniczący KT 252). Członek Stowarzyszenia konserwatorów Zabytków oraz Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS-POLSKA. Od 2016 r. członek European Autoclaved Aerated Concrete Association EAACA. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. Członek Kolegium redakcyjnego i Redaktor Działu Budownictwo Wydawnictwa Politechniki Śląskiej (od 2018 r.). Członek Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach (od 2010 r.). W latach 2016-2020 członek Senatu politechniki Śląskiej. Od 2016 r. członek i sekretarz Sekcji konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.
W 2000 i 2001 r. brał udział przy organizacji Konferencji Doktorantów Wydziałów Budownictwa, a w 2005 r. był przewodniczącym tej konferencji. Organizował ponadto konferencję na temat nowej normy żelbetowej w 1999 r. i seminarium z okazji jubileuszu 70. lecia profesora Włodzimierza Starosolskiego w 2003 r., uroczystości związane z nadaniem tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi Bohdanowi Lewickiemu (2009 r.) oraz seminarium z okazji jubileuszu 70. lecia profesora Adama Zybury (2017 r.). Uczestniczył w organizacji konferencji Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji w 2002 r. W roku 2006, podczas organizacji kolejnej konferencji WPPK pełnił funkcję Sekretarza Komitetu Organizacyjnego ds. wystawców konferencji. Od 2007 do 2009 r. stały członek komitetu organizacyjnego WPPK. W 2010 r. ponownie pełnił funkcję Sekretarza Komitetu Organizacyjnego ds. wystawców konferencji, a w 2011 r., 2015 r., 2020 r. i 2023 r. był odpowiedzialny za merytoryczną stronę konferencji. W 2013 r. członek komitetu organizacyjnego kolejnych WPPK. Przewodniczący WPPK 2018.
W marcu 2005 r. został wybrany skarbnikiem Zakładowego koła PZITB przy Politechnice Śląskiej, a w marcu 2008 r. został wybrany na przewodniczącego koła. Od kwietnia 2008 r. do kwietnia 2012 r. członek Prezydium Oddziału – pełnił funkcję zastępcy skarbnika oddziału. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Brał udział w przygotowaniu i prowadzeniu szeregu seminariów szkoleniowych z tematyki dotyczącej konstrukcji murowych, konstrukcji żelbetowych, posadzek przemysłowych, odbiorów robót żelbetowych, diagnostyki konstrukcji żelbetowych i napraw obiektów zabytkowych organizowanych przez PZITB oddziały w Gliwicach, Bielsku-Białej i Rzeszowie oraz przez firmę Archmedia.
Współwykonawca 4 grantów KBN i kilkunastu prac uczelnianych (badania własne lub statutowe).
Recenzent 5 habilitacji i 12 prac doktorskich. Recenzował około 70 publikacji z IF i 13 monografii.
Wyróżniony 12 indywidualnymi lub zespołowymi nagrodami JM. Rektora Politechniki Śląskiej za działalność organizacyjną oraz osiągnięcia w dziedzinie naukowej i dydaktycznej. Wyróżniony 2 indywidulanymi nagrodami Rektora Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Uzyskał 2 nagrody Redakcji miesięcznika „Inżynieria i Budownictwo” za najlepsze artykuły. Odznaczony srebrną i złotą odznaką PZITB oraz złotą honorową odznaką z brylantem SITPMB. Posiada pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W 2012 r. uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego i został wpisany do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych. W 2017 r. uzyskał nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków. W 2021 r. uzyskał indywidualną Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w dziedzinie wdrożeniowej.