dr hab inż. Michał Piasecki pracownik naukowy ITB, jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie Inżynieria Lądowa. W latach 2010 do 2021 pracował na stanowisku adiunkta w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska. W latach 2016 do 2019 pełnił funkcje kierownika Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska oraz Kierownika Zakładu w ITB. W roku 2021 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Inżynieria Lądowa na Politechnice Łodzkiej. Aktulanie zatrudniony jest na stanowisku profesora instytutu. Specjalizuje się w podstawowych zagadnieniach zrównoważonego budownictwa dotyczących budynków i wyrobów, zawiązanych z; oceną środowiskową (LCA/EPD), oceną komfortu i jakości środowiska wewnętrznego (IEQ), jakościa powietrza wewnętrznego (IAQ), śladem węglowym (CF) i oceną ekonomiczną(LCC) oraz ponadto oceną właściwości cieplnych i wilgotnościowych budynków (PMV/PPD). Pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu KT 307 w PKN ds. Budownictwa Zrównoważonego. Jest członkiem i ekspertem licznych organizacji w kraju i Europie m.in. w: ECO Platform, CEN TC 350 (Rozwój Zrównoważony w Budownictwie), KIS 5 (Krajowe Inteligentne Specjalizacje), sekretarz KT ds. wdrożenia metodyki BIM w Polsce (2018), Sustainable Building Alliance (2010-2012), OECD Green Growth (2012-2013), adhoc group ECO label w Komisji Europejskiej (2008-2014), High Level Group for Construction (Komisja Europejska, 2021), UEAtc (2014-2016) oraz EOTA Pt 12 (2014-2019). Jest pomysłodawcą i twórcą praktycznych wdrożeń: krajowego systemu deklaracji środowiskowych III typu EPD dla wyrobów budowlanych (EN 15804/ISO 14025) oraz wielokryterialnego systemu oceny środowiskowej budynków bazującego na systemie CASBEE.