funkcje w stowarzyszeniach naukowo technicznych oraz samorządach zawodowych, min.:

  • Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  • z-ca Przewodniczącego Zarządu Oddziału PZITB w Opolu na kadencję 2020-2024 r.
  • członek Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej przy Zarządzie Głównym PZITB
  • przewodniczący Zespołu Rzeczoznawców przy Zarządzie Oddziału PZITB w Opolu.
  • przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w zakresie konstrukcji budowlanych – Centralny Rejestr Rzeczoznawców oraz PZITB w specjalności – Budownictwo ogólne, konstrukcje i ustroje budowlane.

Jest członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Opolu, organu opiniodawczego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami działającego przy Opolskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków

oraz

rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinach: architektura i budownictwo, oraz zabezpieczenie techniczne zabytku, specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologie wykończenia i zabezpieczeń oraz procesy fizykalne w obiektach zabytkowych

Jest autorem 800 ekspertyz i opinii technicznych, 400 projektów z zakresu konstrukcji, autorem ponad 100 publikacji naukowo technicznych, 3 monografii, 4 monografia „Remonty i modernizacja starego budownictwa” jest w przygotowaniu do wydruku.